ДОГОВIР КУПIВЛI-ПРОДАЖУ
ГАРАЖУ

Місто Київ, двадцять третього липня дві тисячі дванадцятого року
Сторона 1: гр. України ____________________________, «____» ___________ року, паспорт ______________, виданий _________________________року, зареєстрована за адресою: ______________________, податковий номер ____________, надалі — Продавець”,
Сторона 2: гр. України ____________________________, «____» ___________ року, паспорт ______________, виданий _________________________року, зареєстрована за адресою: ______________________, податковий номер ____________, надалі — „Покупець”,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим договором Продавець передає (продає) майно (предмет договору) у власність Покупця, а Покупець приймає (купує) майно і сплачує за нього обговорену грошову суму.
1.2. Предметом договору є гараж № ___________, що знаходиться за адресою: __________________________.
Згідно даних Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого Комунальним підприємством Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна від __________________ року № _________, зазначений гараж, загальною площею _______, позначений на плані під літерою «А».
1.3. Гараж належить Продавцю на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого _________, державним нотаріусом Сімнадцятого київської державної нотаріальної контори ____________ року за реєстровим № ________________, зареєстрованого Бюро технічної інвентаризації м. Києва _____________ року, реєстраційний номер майна: ____________, номер запису: __________ в книзі: ___________, зареєстрованого в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно _______________ року.
1.4. Згідно зі Звітом про оцінку майна від __________ року, виконаним ____________________ ринкова вартість гаражу складає __________________ гривень 00 копійок.
1.5. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору зазначений вище гараж не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як юридична адреса він не використовується. Треті особи не мають прав на гараж.
Відсутність заборони відчуження об’єкту нерухомого майна, яке є предметом цього договору, арешту та податкової застави нотаріусом перевірено, що підтверджується Витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна та Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, виданими приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _________ від «___» _______________ року.
1.6. Відчужуваний гараж оглянутий Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню гаражу за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного гаражу Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Продаж гаражу за домовленістю сторін вчиняється за ______________гривень 00 копійок, які отримані Продавцем від Покупця під час підписання цього договору. Сторони встановили, що умови договору щодо сплати ціни договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення (ч. 3 ст. 631 ЦК України).
2.2. Сторони стверджують факт повного розрахунку за цим договором.

3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ
3.1. Згідно ст. 657 Цивільного кодексу України, цей договір підлягає державній реєстрації.
3.2. Право власності на майно, згідно ч. 4 ст. 334 Цивільного кодексу України, у Покупця виникає з моменту державної реєстрації цього договору.
3.3. Згідно ст. 182 Цивільного кодексу України Покупцю необхідно здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

4. ІНШІ УМОВИ
4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз’яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру уявного та удаваного правочину. Продавець стверджує, що продаж здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального. Ми, Продавець та Покупець стверджуємо, що у момент укладання цього Договору усвідомлювали (усвідомлюємо) значення своїх дій і могли (можемо) керувати ними; розуміємо природу цього правочину, свої права та обов’язки за цим Договором; при укладанні Договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані нами; Договір укладається нами у відповідності із справжньою волею сторін, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску; при укладанні цього Договору та визначенні його умов не має зловмисної домовленості Покупця з Продавцем; Договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для Продавця обставин; правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним); цей правочин не приховує інший правочин (не є удаваним).
4.2. Покупець ознайомлений з заявою Продавця про те, що Продавець вдова, в новому шлюбі не перебуває, гаражний бокс, що відчужується за цим договором є її особистою власністю.
Згода чоловіка Покупця на укладання цього Договору викладена у заяві, що засвідчена ___________ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ___________ за реєстром № _________.
4.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.
4.4. За згодою сторін всі зміни та доповнення до цього Договору, вносяться шляхом укладення додаткового правочину, що зроблений за узгодженням сторін і повинен бути нотаріально посвідчений. Таким же шляхом цей Договір може бути розірвано. При відсутності домовленості (згоди) спори вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення Договору, виконання його умов чи визнання недійсним.
4.5. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.
4.6. Податок від продажу нерухомого майна у розмірі 5% від ціни нерухомого майна, оплата якого передбачена ст. 172 Податкового кодексу України, Продавцем сплачений

4.7. Витрати за оформлення цього Договору сторони несуть в рівних частинах.
4.8. Цей Договір укладено та посвідчено в 2 (двох) оригінальних примірниках (один для Покупця та один для зберігання в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гуцол А.О.).

5. ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ: ______________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ: ______________________________________________________