ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Київ, четвертого вересня дві тисячі дванадцятого року

Сторона 1: Гр. України гр. України ______________, «____» _____________року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ______________, зареєстрований за адресою: ______________________________, надалі — Продавець”,
Сторона 2: Гр. України _________________, «___» ____________ року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ____________________, зареєстрована за адресою: ____________________________, надалі — „Покупець”,
що іменуються в тексті цього Договору “Сторони”, а кожен окремо „Сторона”, діючи добровільно попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами договір (зокрема щодо недійсності договору), уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього Договору Продавець продає, а Покупець купує (приймає у власність) земельну ділянку, загальною площею ___________ га, що знаходиться за адресою: ____________________________________, (надалі – „земельна ділянка” або „нерухоме майно”), і сплачує за неї ціну, визначену цим Договором.
Згідно з планом меж земельної ділянки, зазначеним у Державному акті на право власності на земельну ділянку, земельна ділянка має такий опис меж:
____________________________________
____________________________________
1.2. Земельна ділянка належить Продавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ________ № ____________, виданого управлінням Держкомзему у __________районі ________________ року, на підставі рішення ______ сесії _______ скликання ___________ сільської ради від _______________ року, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № _________________.
1.3. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.
1.4. Кадастровий номер земельної ділянки – _____________________.
1.5. Згідно Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № _________ від _______________2012 року, її вартість складає ___________гривень 00 копійок.
1.6. Згідно Звіту про експертну грошову оцінку майна, виконаного ___________________ року, оціночна вартість земельної ділянки складає __________________________ гривня 00 копійок.
1.7. Згідно з Витягом з Поземельної книги про земельну ділянку № ___________ від _______________ року, обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки не зареєстровано.
1.8. Земельна ділянка відчужується разом із житловим будинком, який розташований на зазначеній земельній ділянці.
1.9. Продавець наступним гарантує, що на момент укладення цього Договору Нерухоме майно нікому не продане, не подароване, в спорі та під арештом не значиться, а також відсутні будь-які права чи обтяження, щодо нього з боку третіх осіб. Продавець свідчить, що: — незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі Нерухомого майна, немає; — від Покупця не приховано обставин, які мають істотне значення; — Нерухоме майно під забороною (арештом) та в іпотеці (заставі), податковій заставі не перебуває; — Нерухоме майно або право користування ним як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане; — щодо Нерухомого майна відсутні судові спори; — внаслідок продажу Нерухомого майна не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі дітей, яких Продавець зобов’язаний утримувати за законом чи договором; — зазначене в договорі Нерухоме майно не надане в користування наймачам (орендарям); — обтяжень, а також будь-яких прав щодо відчужуваного Нерухомого майна у третіх осіб як в межах, так і за межами України, немає; — договір не укладається під впливом тяжкої для Продавця обставини або під загрозою; — усі умови цього Договору відповідають інтересам та дійсним намірам Сторін та узгоджені ними; — відсутні малолітні та/чи неповнолітні діти, що мають право користування Нерухомим майном.
Сторони підтверджують, що: — вони не визнані недієздатними та не обмежені у дієздатності; — укладення цього Договору відповідає їх інтересам; — волевиявлення є вільним і усвідомленим; — умови цього Договору зрозумілі і відповідають дійсній домовленості Сторін; — цей Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені в ньому; — в тексті цього Договору зафіксовані всі істотні умови стосовно купівлі-продажу нерухомого майна.
Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, Покупець має право вимагати зниження ціни або розірвання цього Договору, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на відчужуване Нерухоме майно.
1.10. Цей договір укладається за згодою дружини Продавця, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _______________, _______________ року за реєстровим № ______________, та зберігаються при примірнику договору, призначеному для зберігання у справах нотаріуса.
Продавець ознайомлений з заявою Покупця про те, що вона в шлюбі не перебуває, однією сімє’ю ні з ким не проживає та вказане в договорі майно купляє за свої власні кошти..
2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Нерухомого майна, що купується Покупцем за цим Договором, становить ___________________ гривня 00 копійок, які сплачені Покупцем Продавцю одночасно з підписанням цього Договору. Зазначена ціна встановлена за згодою Сторін цього Договору, є остаточною та не підлягає будь-яким змінам.
3. НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРОМ

3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами, нотаріального посвідчення та державної реєстрації відповідно до вимог ст.657 Цивільного кодексу України.

4. МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

4.1. Право власності на Нерухоме майно, що є предметом цього Договору та зазначене в п.1.1., виникає у Покупця з моменту державної реєстрації права власності на земельну ділянку. Державний акт на право власності на земельну ділянку є Додатком до цього договору та без нього недійсний.
Право власності на Нерухоме майно має бути зареєстровано у відповідному уповноваженому органі відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:
5.1.1. Передати Покупцю у власність Нерухоме майно відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Надати Покупцю всі документи необхідні для державної реєстрації цього Договору, а також для реєстрації права власності Покупця.
5.1.3. Надати всі необхідні документи для підписання цього Договору та нести повну відповідальність за їх достовірність.
5.2.Покупець зобов’язаний:
5.2.1. Здійснити оплату Нерухомого майна в строки та в порядку встановлені цим Договором.
5.2.2. Прийняти Нерухоме майно на умовах встановлених цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні усі завдані збитки, в розмірі прямої та дійсної шкоди.
6.2. У всьому, що не передбачено цим Договором Сторони керуються чинним законодавством України.
6.3. Усі спори, пов’язані з підписанням або виконанням цього Договору, підлягають до розгляду в компетентному суді, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Зміна умов цього Договору, його розірвання або припинення можливі лише за письмовою угодою Сторін.
7.2. Всі доповнення та зміни до цього Договору повинні бути укладені Сторонами у письмовій формі та нотаріально посвідчені.
7.3. Якщо третя особа на підставах, що виникли до укладення цього Договору, пред’явить до Покупця позов про витребування Нерухомого майна, Покупець повинен повідомити про це Продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі на стороні Покупця.
7.4. Правові наслідки приховання реальної вартості Нерухомого майна Сторонам нотаріусом роз’яснено. Зміст статей 229-235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, статей 60, 65, 177 Сімейного кодексу України Сторонам роз’яснено. Відповідно до вимог статті 657 Цивільного кодексу України цей Договір підлягає державній реєстрації.
Зміст ст. ст. 80, 81, 90, 91, 98, 125, 126, 131, 132, 140, 158, 210, 211 Земельного кодексу України, ст. ст. 228-236, 377, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, та ст. 65 Сімейного кодексу України Сторонам нотаріусом роз’яснено.
7.5. Податок від продажу нерухомого майна у розмірі 5% від ціни земельної ділянки, оплата якого передбачена ст. 172 Податкового кодексу України, Продавцем сплачений
7.6. Витрати за оформлення цього Договору сторони несуть в рівних частинах.
7.7. Цей договір складено та посвідчено в 2 (двох) оригінальних примірниках, один з яких залишається в справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу __________, а інший, викладений на спеціальному бланку, видається Покупцю.

8. ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ:_______________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ: ________________________________________________________________